Integrity and Transparency Assessment (ITA)

ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2563
1 ต.ค. 2021 21:35:00 Integrity and Transparency Assessment (ITA) อบต.ปราสาท 19
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี แหล่งข้อมูล URL ข้อมูลพื้นฐาน O1 โครงสร้างหน่วยงาน แสดงแผนผังแสดงโครงสร้...
TOP