อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา

ปรับปรุงล่าสุด 29 ก.ย. 2021 13:58:46 149

อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา

สมาชิก อบต. มีหน้าที่ดังนี้

    1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล

    2. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตําบล / ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี

    3. ควบคุมการทํางานของคณะผู้บริหาร

    4. เข้าร่วมประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม

TOP