มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

23 พ.ค. 2019 16:00:00 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ปราสาท 38

TOP