ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home)

ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home)

10 พ.ค. 2021 16:00:00 แผนพัฒนาบุคลากร อบต.ปราสาท 32

TOP