มาตรการการใชดุลพินิจอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

มาตรการการใชดุลพินิจอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5 มิ.ย. 2021 15:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ปราสาท 15

TOP