มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19)

มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19)

24 มี.ค. 2022 17:22:24 กิจกรรม อบต.ปราสาท 115

ระหว่างวันที่ 16 -18 มีนาคม 2565 นายเจตน์กิจ กองทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท  นายพงศ์พิสิฏฐ์ สมทอง นางสุพงค์ พันทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นางอภิชา ขาวสะอาด รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมพนักงาน และลูกจ้าง ได้ออกมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19)

TOP