พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

3 ม.ค. 2020 05:00:00 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อบต.ปราสาท 593

TOP