ประชุมเพื่อหารือข้อราชการ แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้อำนาจหน้าที่ กฎ ระเบียบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ประชุมเพื่อหารือข้อราชการ แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้อำนาจหน้าที่ กฎ ระเบียบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

9 มิ.ย. 2022 16:00:00 กิจกรรม อบต.ปราสาท 17

วันที่ 9 มิ.ย. 2565 เวลา 09.00  น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท นายเจตน์กิจ กองทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และพนักงานจ้างร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการ แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันภายใต้อำนาจหน้าที่ กฎ ระเบียบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

TOP