นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตและพฤติมิชอบ

นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตและพฤติมิชอบ

5 มิ.ย. 2021 12:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ปราสาท 17

TOP