ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหาร่สวนตำบลปราสาท

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหาร่สวนตำบลปราสาท

25 ม.ค. 2018 16:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ปราสาท 24

TOP