header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

0130606
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
109
124
360
830
3532
2750
130606

Forecast Today
192

8.68%
17.61%
20.37%
0.23%
0.05%
53.05%
Online (15 minutes ago):5
5 guests
no members

Your IP:18.215.33.158

ข้อมูลสำนักปลัด

logo

สำนักปลัด อบต. – ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานสารบรรณ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
- งานตรวจสอบภายใน 
งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ 
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
- งานงบประมาณ 
งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานกฎหมายและคดี
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานอำนวยการ
- งานป้องกัน
- งานฟื้นฟู
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
- งานระเบียบข้อบังคับประชุม
- งานการประชุม
- งานอำนวยการและประสานงาน
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ


สำนักปลัด – คู่มือ อบต.
สำนักงานปลัด 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือ ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ การบริหารงานบุคคล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (งานนิติกร) การจัดเตรียมการเลือกตั้งการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนงานบริการสืบค้นข้อมูลข่าวสารอื่นๆ

ขั้นตอนติดต่อราชการ 

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ขั้นตอนให้บริการ 
1.ผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
- ยื่นคำร้องตามแบบ (คำร้องทั่วไป) ต่อเจ้าหน้าที่ 
- กรณีร้องทางโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องกรอกข้อมูลตามแบบ (แบบรับคำร้องทางโทรศัพท์) 
2. ส่วนงาน/หัวหน้างานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่/ตามกฎหมาย 
3. แจ้งผู้ร้องทุกข์

การขอข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
ขั้นตอนการให้บริการ
1. ผู้ขอยื่นคำขอตามแบบ (คำร้องขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร) ต่อเจ้าหน้าที่ 
2. เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอต่อผู้บังคับบัญชา 
- อนุญาต (จัดเตรียมเอกสารให้ตามคำขอ) 
- ไม่อนุญาต (แจ้งผู้ทราบพร้อมเหตุผล) 
เอกสารประกอบการพิจารณา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ที่จะขอข้อมูล

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 39 หมู่ 9 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140  โทรศัพท์ 08-1878-4748